Osobní údaje

Každý, kdo svým podpisem udělil společnosti Lázně Darkov, a. s. souhlas se zpracováním osobních údajů (s odkazem na tyto internetové stránky), udělil jej po přečtení tohoto textu, vědom si jeho obsahu a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to včetně souhlasu se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů společností Lázně Darkov, a.s. se sídlem Čsl. armády 2954/2, 733 01 Karviná, IČ: 61974935, která je správcem, a souhlasu s jejich následným zpracováním (případně i prostřednictvím zpracovatele), a dále i výslovně souhlasil se zpracováním uvedených osobních údajů pro marketingové účely správce, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Tento souhlas udělil dobrovolně na dobu 10 let a může jej kdykoli písemně odvolat na adrese správce. Svým podpisem potvrdil, že byl upozorněn na svá práva související se správou a zpracováním osobních údajů společností Lázně Darkov, a. s., zejména na to, že má práva dle § 11 a § 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd., i o právu obrátit se v případě domnělého porušení svých práv na Úřad pro ochranu osobních údajů.